Statuut van AIACE-Nederland

Statuten van de vereniging: AIACE-NL,  gevestigd te's-Gravenhage, na statutenwijziging de dato 28 maart 2002

Artikel 01: NAAM

 

De vereniging draagt de naam: AIACE-NL, aangesloten bij de internationale organisatie Association Internationale des Anciens des Communautés Européennes (A.I.A.C.E.) te Brussel.

Artikel 02: ZETEL

Zij heeft haar zetel te 's-Gravenhage.

Artikel 03: DOEL

De vereniging heeft ten doel:

het onderhouden en uitbreiden van de vriendschappelijke betrekkingen tussen de oud-personeelsleden van de Europese Unie;

de verbinding te verzekeren tussen de instellingen van de Europese Gemeenschappen en de oud-personeelsleden en, zonodig, te zorgen voor de bescherming van hun belangen;

haar ervaringen ter beschikking te stellen van de instellingen en organen van de Europese Unie, met name in het kader van de voorbereiding tot het pensioen van de ambtenaren en de andere personeelsleden;

de verbinding met de nationale overheden te verzekeren en zo nodig, op administratief en sociaal gebied, de belangen van de oud-personeelsleden bij deze overheden te behartigen.

mee te werken aan het onderzoeken van vraagstukken inzake de europese integratie, met name de werking van de Europese Unie, en maatschappelijke kringen te wijzen op het belang van deze vraagstukken. Zij werkt hiertoe samen met de instellingen en organen van de Europese Unie en legt de nodige contacten met de organisaties die meer in het bijzonder bij het onderzoek van bovenbedoelde vraagstukken zijn betrokken

Artikel 04: LEDEN

Leden van de vereniging kunnen zijn oud-personeelsleden - en na overlijden hun echtgenoten - van één van de instellingen en organen van de Europese Unie.

Het bestuur kan ook andere personen als buitengewone leden toelaten.

Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 05: TOELATING

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.

Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 06: EINDE LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap eindigt:
door overlijden;

door opzegging;

door opzegging namens de vereniging. Dit laatste kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegengs de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de vastgestelde contributie voor het geheel verschuldigd.

Artikel 07: MIDDELEN VAN DE VERENIGING

De middelen van de vereniging bestaan uit:

contributies;

bijdrage in donaties, subsidies, legaten en andere inkomsten;

sponsorgelden bij activiteiten;

opbrengsten van activiteiten.

Artikel 08: JAARLIJKSE BIJDRAGEN

De leden zijn gehouden een contributie te betalen, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de bijdrage te verlenen.

Artikel 09: HET BESTUUR

Het bestuur bestaat tenminste uit vijf en tenhoogste uit negen personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

Artikel 10: EINDE EN SCHORSING BESTUURSLIDMAATSCHAP

Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. Bij de vaststelling van dit eerste rooster kan van deze termijn worden afgeweken. De aftredende is eenmaal voor een termijn van maximaal nog eens drie jaar herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. De periode van drie jaar respectievelijk zes jaar kan door de algemene vergadering worden verlengd.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging:

door schriftelijk ontslag door het bestuurslid met een opzeggingstermijn van drie maanden.

Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 11: BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

De voorzitter wordt als zodanig benoemd door de algemene vergadering. Het bestuur kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt.

Artikel 12: BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de alcemene vergadering voor besluiten tot:
het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfduizend euro (€ 5000,00) te boven gaande, onverminderd het hierna onder II bepaalde;

 


het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;

het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.

het aangaan van dadingen;

het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren -van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen - van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk en in geval van belet of onstentenis door twee andere bestuursleden.

Artikel 13: EREVOORZITTER

Wegens uitzonderlijke verdiensten ten behoeve van de vereniging kan een lid van de vereniging tot erevoorzitter worden benoemd. De benoeming geschiedt op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering. De erevoorzitter wordt voor het leven benoemd. De erevoorzitter maakt geen deel uit van het bestuur, doch heeft alleen een adviserende stem.

Artikel 14: JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

Artikel 15: ALGEMENE VERGADERING

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

voorziening in eventuele vacatures;

voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Artikel 16: TOEGANG EN STEMRECHT

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

Een lid dat is verhinderd kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.

Artikel 17: VOORZITTERSCHAP - NOTULEN

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt. De notulen worden ter vaststelling aan de leden toegestuurd en in de volgende vergadering vastgesteld.

Artikel 18: BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt

Artikel 19: BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

Bij de oproeping wordt melding gemaakt van de plaats, tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen, onverminderd het bepaalde in artikel 20.

Artikel 20: STATUTENWIJZIGING

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 21: ONTBINDING

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Het batig saldo na vereffening vervalt aan een organisatie met een gelijk doel. De bestemming van een batig saldo wordt door de algemeneledenvergadering vastgesteld.

Artikel 22: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen op grond van een voorstel van het bestuur.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.